ข้อมูลหน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั่วไป
คลังข่าว

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์
โดย : admin
เข้าชม : 700
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

                                                                                ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์
                                          เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์  
                                                                                      …………………………………………………..                                                                                                    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์   อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  จะดำเนินงาน จ้างเหมาก่อสร้างในเขตพื้นที่ตำบลหนองยายพิมพ์  แผนงานเคหะและชุมชน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2560   ตำบลหนองยายพิมพ์   อำเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์    จำนวน  1  โครงการ  รายละเอียดดังนี้

        1.โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์   บ้านหนองโจด   หมู่ที่  4       ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง   9.00  เมตร  ยาว  14.00  เมตร  สูง  3.00  เมตร  คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย   126  ตารางเมตร   พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ   จำนวน  1 ป้าย  (ก่อสร้างตามแบบของ อบต.หนองยายพิมพ์กำหนด) ราคากลาง  925,000.- บาท (-เก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
         ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
        1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
        2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
        3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล  ผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์   ณ  วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งนี้
        5.  มีผลงานประเภทเดียวกัน (งานอาคาร) ในวงเงินไม่น้อยกว่า  370,000.-บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)   
        6. ต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        กำหนดยื่นซองสอบราคา    ในวันที่    2   กุมภาพันธ์  2560   ถึงวันที่   17   กุมภาพันธ์  2560   ดังนี้
        - วันที่   2    กุมภาพันธ์  2560  ถึงวันที่  16  กุมภาพันธ์  2560  ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึงเวลา 16.30  น. ณ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์   ในวันและเวลาราชการ
        - วันที่    17  กุมภาพันธ์  2560  ระหว่างเวลา 08.30  น. ถึงเวลา  16.30  น. รับซอง ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  อำเภอนางรอง (ชั้น  2)
       - ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา   ในวันที่   20  กุมภาพันธ์  2558  เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  อำเภอนางรอง (ชั้น  2)
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา   ในวันที่    20  กุมภาพันธ์   2560   ตั้งแต่เวลา  11.00  น.   เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  อำเภอนางรอง (ชั้น 2)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาตาม โครงการดังกล่าว ดังนี้

    1. โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์   บ้านหนองโจด   หมู่ที่  4 ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์   เอกสารราคาชุดละ  1,000.-บาท

  ได้ที่  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์   อำเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์  ระหว่างวันที่         2   กุมภาพันธ์  2560   ถึงวันที่   16   กุมภาพันธ์   2560   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข   0 4466 6419-20   ในวันและเวลาราชการ  หรือ  ทางเว็ปไซต์   www.nongyaiphim.go.th  และ   www.gprocurement.go.th

            ประกาศ   ณ   วันที่    2   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560

                                                                                                                  เปลื้อง  แผ้วพลสง

                                                                                                             (นายเปลื้อง   แผ้วพลสง)

                                                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง5 อันดับล่าสุด

      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ 2/ก.พ./2560
      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำปี ๒๕๕๘ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เพิ่มเติม 19/ส.ค./2558
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ตำบลหนองยายพิมพ์ 19/ส.ค./2558